ANA DİLİM HANI?

biz turkuz

QİZ ADLARİ
TURKCƏ MƏNASİ ADLAR ***
ABA 1 آبا مادر
ADAY 2 آداي نامزد ، كانديد
AZƏR 3 آذر آتش
AŞQIN 4 آشقين عبور كننده ، رد شونده
AĞBATAN 5 آغ باتان سفيد رو،نام قديم ھمدان
AĞBƏNIZ 6 آغ بنيز سفيد رو ، داراي صورت روشن
AĞBUXAQ 7 آغ بوجاق گردن بلورين
AĞSU 8 آغ سو سفيد وش ، نوراني ، زيبا
ALAGÖZ 9 آلا گوز شھلا
ALTINAY 10 آلتيناي ماه طلائي
ALMAZ 11 آلماز دافع ، رد كننده
ALYANAQ 12 آلياناق سرخ گونه ، داراي لب ھاي سرخ
ANADOLU 13 آنا دولو داراي ريشه اصلي ، مملو از مادر
AYULDOZ 14 آي اولدوز ماه و ستاره ، ستاره زيبا
AYIŞIQ 15 آي ايشيق نور ماه ، پرتو ماه
AYÜZ 16 آيوز ماه رخ
AYPARA 17 آيپارا پاره ماه ، مھپاره
AYTAY 18 آيتاي عين ماه ، ماه وش، لنگه ماه
AYTƏQ 19 آيتك ماھوار،زيبا
AYTƏKIN 20 آي تكين مثل ماه،تمثيل كننده ماه
AYDA 21 آيدا در وجود ماه ، ماه صفت
AYTƏN 22 آيتن نزد ماه،در وجود ماه
AYÇIN 23 آيچين براي ماه،مثل ماه
AYSAN 24 آيسان مثل ماه،داراي گذشته درخشان
AYSU 25 آيسو شبيه ماه،نور ماه
AYSEL 26 آي سئل سيل ماه،سيل زلال و شفاف
AYŞƏN 27 آيشن ماه خندان، ماه شاد
AYFƏR 28 آيفر ماه صفت، با شكوه
AYGÜL 29 آي گول گل سفيد،گل خوشبختي
AYLA 30 آيلا ھاله ماه
AYLAR 31 آيلار خوبرويان، زيباھا، ماه ھا
AYLI 32 آيلي ماه وش،ماه صفت،ماھرخ
AYLISEL 33 آيلي سئل سيل داراي ماه، سيل زلال
AYLIN 34 آيلين ھاله اطراف ماه
AYMAN 35 آيمان تمثيل كننده ماه،مثل ماه
AYNAR 36 آينار انار سفيد،انار زيبا
AYNUR 37 آينور نور ماه، داراي انوار ماه
AYSOY 38 آيسوي پاكنژاد
AYŞiN 39 آيشين ماه پاره
ELISTƏR 40 ائل ايستر محبوبه خلق
ELBƏZƏR 41 ائل بزر زينت دھنده خلق،مردم آرا
ELÇIÇƏK 42 ائل چيچك گل مردم
ELQIZ 43 ائلقيز دختر مردم،محبوبه خلق
ELMIRA 44 ائلميرا نمايانگر مردم،تمثيل كننده ملت
ELNUR 45 ائلنور نور مردم،چراغ مردم،راھنماي مردم
ELNAZ 46 ائلناز محبوب مردم،عشق مردم
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
QİZ ADLARİ
TURKCƏ MƏNASİ ADLAR
ƏRTEL 47 ارتئل اسم خاص
ƏRDOĞAN 48 اردوغان قھرمان زا،قھرمان پرور
ƏRSOY 49 ارسوي قھرمان نژاد
ƏRKNAZ 50 اركناز ناز آزادي
ƏRGÜN 51 ارگون قھرمان روز،ھميشه قھرمان
ƏSIN 52 اسين نسيم،باد ملايم سحري
IPƏK 53 ايپك ابريشم،حرير
IZINAZ 54 ايزيناز خوش اثر،دااري رد خوشايند
ILAY 55 ايلاي ماه و سال
INCƏBEL 56 اينجه بئل كمر باريك
INCƏTEL 57 اينجه تئل داراي موھاي ظريف
INCƏGÜL 58 اينجه گول گل ظريف،گل نازك
INCI 59 اينجي مرواريد،صدف
INCIQIZ 60 اينجي قيز دختر زيبا،دختر مثل مرواريد
INCIGÜZ 61 اينجي گؤز داراي چشمان مثل مرواريد،چشم براق
ODEL 62 اودئل خلق آتش
ODSAN 63 اودسان آتشين
ODMAN 64 اودمان آتشپاره،نشانگر آتش
ORMAN 65 اورمان جنگل
OLMAZ 66 اولماز بي ھمتا،نشدني،غير ممكن
ÖZGÜR 67 اؤزگور مستقل
ÖZLƏM 68 اؤزلم حسرت
ULDUZ 69 اولدوز ستاره
ÜZGÜN 70 اوزگون متاسف،غمگين
ÜSTÜN 71 اوستون برتر،والا
ÜLKƏR 72 اولكر ستاره سحري
BALSAN 73 بالسان مثل عثل،شيرين
BALLI 74 باللي شيرين،مثل عسل
BURÇIN 75 بورچين غزال
BURLA 76 بورلا بلند قامت،داراي گسوان بلند
BIRCƏ 77 بيرجه يگانه
BILGIN 78 بيلگين دانا و دانشمند
COŞAR 79 جوشار جوشان،شور انگيز
ÇAĞLAR 80 چاغلار متلاتم
ÇILĞIN 81 چيلغين عاشق،واله،مجنون
ÇIÇƏK 82 چيچك شكوفه،گل
DALĞA 83 دالغا موج
DAMLA 84 داملا قطره
DURNA 85 دورنا درنا
DUYĞU 86 دويغو احساس
DURU 87 دورو صاف،بي آلايش،شفاف
DILĞƏM 88 ديلغم نام آھنگ
DILƏR 89 ديلر آرزومند و داراي آرمان
DƏNIZ 90 دنيز دريا
FIDAN 91 فيدان شكوفه،غنچه
GURSEL 92 گور سئل سيل خروشان
GÜLAY 93 گول آي ماه خوشگل،ماه زيبا
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
QİZ ADLARİ
TURKCƏ MƏNASİ ADLAR
GÜLÜZ 94 گول اؤز گل رخ،خوشرو
GÜLBƏNIZ 95 گول بنيز گل رخ
GÜLSAN 96 گول سان گل تبار،مثل گل
GÜLŞEN 97 گول شن گل شاد
GÜLGÜN 98 گول گون گل روز
GÜLNAR 99 گولنار گل انار
GÜLNAZ 100 گولناز گلناز،گل محبوب
GÜLYANAQ 101 گول ياناق گل گونه،گل رخ
GÜLYANAR 102 گول يانار گل سوزان،گل سرخ
GÜLYAZ 103 گول ياز گل بھار
GÜMÜŞTEL 104 گوموشتئل داراي گيسوان نقره اي،نقره فام
GÜNAY 105 گون آي ماه و خورشيد،روز روش
GÜNƏR 106 گون ار قھرمان روز،ھميشه قھرمان
GÜNƏŞ 107 گونش خورشيد
GÜNEY 108 گونئي جنوب،آفتابگير
GÜNDƏŞ 109 گوندش ھمزاد،ھمزمان زاده شده
GÜNDƏYAZ 110 گونده ياز ھميشه بھار،ھميشه بھار
HƏMƏRSIN 111 ھمرسين نسترن
KÖNÜL 112 كونول قلب،دل
KƏPƏNƏK 113 كپنك پروانه
KÜSƏN 114 كوسن قھر كننده
KÜSMƏZ 115 كوسمز گشاده رو،دل فراغ
KƏSKIN 116 كسكين برنده،تيز
LAÇIN 117 لاچين عقاب،شاھين
LALƏ 118 لاله لاله
LILPAR 119 ليلپار گل چشمه،گل ھميشه سبز در آب
LIMAN 120 ليمان بندر
MARAL 121 مارال آھو،غزال،زيبا
MAVI 122 ماوي نيلي،آبي
MARAQ 123 ماراق علاقه
NARDANA 124 ناردانا دانه انار
NARGILƏ 125 نارگيله دانه انار
NARIŞ 126 ناريش مثل انار،نارنج
NAZLI 127 نازلي پر عشوه
PARLAR 128 پارلار منور ميشود،نوراني ميشود
PARLAQ 129 پارلاق درخشان،نوراني
PINAR 130 پينار چشمه
QARAGILƏ 131 قارا گيله سياه چشم،داراي مزدمك سياه
QUQUŞ 132 قوقوش پرنده قو
QUMRAL 133 قومرال خاكستري،خاكي
QIZXƏLIN 134 قيز خانيم دختر خانوم
QILBAŞ 135 قيل باش داراي موھاي دراز
QIZILLI 136 قيزيللي طلائي
QIZILTEL 137 قيزيل تئل مو طلائي
SAÇLI 138 ساچلي داراي موھاي دراز و پرپشت
SANAZ 139 ساناز بي نظير،بي ھمتا
SANAY 140 ساناي محترم،شھره پاكي
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
QİZ ADLARİ
TURKCƏ MƏNASİ ADLAR
SANLI 141 سانلي معروف،مشھور؛نامدار
SAYIN 142 سايين عزيز،محترم
SOLMAZ 143 سولماز ھميشه شاداب
SONAY 144 سوناي آخرين ماه،پرنده مانند
SONƏR 145 سونر آخرين قھرمان،آخرين دلاور
SONGÜL 146 سونگول آخرين گل
SONYA 147 سونييا سونيا
SIRDAŞ 148 سيرداش ھمراز
SIBEL 149 سيبل مو طلائي
SEVIN 150 سئوين شاد باش
SELCAN 151 سئلجان سيل جان
SEVƏN 152 سئون دوست دارنده
SEVDA 153 سئودا عشق
SEVGI 154 سئوگي عشق،محبت
SEVGINAZ 155 سئوگي ناز عشق ناز،پر محبت
SEVGÜL 156 سئوگول گل دوست
SEVIL 157 سئويل فعل امر:مورد محبت قرار بگير
SEVINC 158 سئوينج شادي،خوشي
SƏHƏR 159 سحر صبح،آغاز روز
ŞƏNAY 160 شن آي ماه شاد،ماه خوشرو
ŞƏNEL 161 شن ائل مردم شاد،مردم خندان
ŞƏNYAZ 162 شن ياز بھار شاد،بھار خوش
TAMARA 163 تامارا كاملا جستجو كن،كاملترين
TAMAY 164 تاماي ماه تمام
TANSU 165 تانسو نور سحري،سوي فجر،شبنم
TAYSIZ 166 تاي سيز بيتا،بي مثل
TƏRKAN 167 تركان ملكه
TURAN 168 توران نام كشور،تركستان
TUMRUS 169 تومروس اسم خاص
TOVUZ 170 توووز طاووس،منطقه در آذربايجان
TOYĞUN 171 تويغون مسرور
TOYGÜN 172 تويگون شادزي،داراي روزگار خوش
TELLI 173 تئللي داراي موھاي بلند و پر پشت
TELMAN 174 تئلمان ظريف،مثل مو
TELNAZ 175 تئلناز داراي موھاي زيبا
XANIMBALA 176 خانيم بالا خانوم كوچك
XATIN 177 خاتين زن خان،خاتون
YAZGÜL 178 ياز گل گل بھار
YAĞIŞ 179 ياغيش بارش باران،حالت بارش،باران
YAĞMUR 180 ياغمور باران
YANARGÜL 181 يانار گول گل سوزان،گل سرخ
YAYQAŞ 182 يايقاش اسم خاص،ابرو كمان
YETƏR 183 يئتر كافي
YÜKSƏL 184 يوكسل سر بلند باش
ياشاسين تورك ائللريميز آذربايجان
TAYMAZ(m/n)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
نوشته شده در جمعه 15 مهر 1390ساعت 04:55 توسط biz turkuz| 1باخیشقالب جدید وبلاگ پیچك دات نت
جاوا اسكریپت

تعداد بازدیدکنندگان :
تعداد افراد آنلاین :
مرکز آموزش ایرانیان
آزربایجان جانیم سنه قوربان اولسون خوش گؤردوک سیزی! کد پیغام خوش آمدگویی کد لرزش هنگام راست کلیک