ANA DİLİM HANI?

biz turkuz


اين در حالي مي باشد كه بنده يك عمر با شعر زندگي كرده ام حتي اولين شعري هم كه خوانده ام مثل تمام تركان ايراني اشعار مرحوم استاد شهريار بوده است. من كل آثاراستاد شهريار را در كتابخانه ام دارم ،كه يكي از آنها جز اولين چاپ ها مي باشد.در اين آثارها بنده هيچ شعري نديده ام كه استاد به نژاد خويش توهين كرده باشد. چه بسا با آرايش ادبي وصف تركان نيز كرده است . من يك نمونه از شعر تركي استاد شهريار با ترجمه  فارسي به نمايش شما عزيزان مي گذرام كه در مورد سفرش به تركيه و درد دل كردن  با مردم تركيه مي باشد . حتما اين شعر را بخوانيد خيلي دوست مي دارم كه شما عزيزان نظرات گرانقدر خويش را به من هديه فرماييد .

البته دوستان گرانقدر ترجمه تركي به فارسي بسيار سخت و طاقت فرساست حتي به نظر من از ترجمه كردن متن اينگليسي به فارسي يا تركي هم سخت تر است . اگر در بعضي جاها ترجمه اي نوشته نشده است علت نبود معادل كلمه تركي در زبان فارسي هست و حتما قصور در ترجمه من وجود دراد كه به بزرگي خويش ببخشد.

نظرات شما براي من بسيار محترم است.

SİZİN BAQIŞLARINIZI MERAQLA BEKLERİM

استاد شهريار در اين شعر رسما به ترك بودن خويش و هم نژاد بود با ديگر تركان اشاره مي كند بقيه را در ترجمه خودتان بخوانيد

سفري همراه خيال به تركيه

 

گلميشم نازلي هيلال اولكه سينه                           آمده  به    سرزمين   هلال  نازنين   ماه    (تركيه)

فكرتين اينجه  خيال اولكه سينه                               به   دنياي   خيال  انگيز    شاعر    بزرگ    فكرت

آكفين مارشي ياشارديپ گوزومو                    سرود ملي آكف سروده است چشمانم رااشك آلود ميكند

باخيرام "يحيي كمال " اولكه سينه                       با چشماني اشك آلود نگاه ميكنم به سرزمين آتا ترك

 

اوت ايسلام اوجاغي توركيادير                                   چشمه اسلام سرزمين تركيه است اين

بير موسللاسي ايا صوفيادير                                      يكي از مصلاهايش ايا صوفيا مي باشد

بوردا رومي گيبي عاريفلر وار                                  اين سرزمين عارفان بزرگي چون مولوي دارد.

صوفي لر عابيده سي قونيادير                                     خاستگاه  صوفيان بزرگ شهر قونيه است

  

گورونور پرده سين آچديقجا خيال                          پرده را كنار مي زنم و با  خيال مي كنم(خيال ميكنم) 

باشدا فيكرت له دوروپ يحيي كمال                            در اول صف آتا ترك با فكرت ايستاده اند.

سون اديب لر صفيدير ،باخ نه جمال                           بزرگترين ادبا را من در اين صف مي بينم .

شهريار دان نه آغيــر ايستيقبال                                  از شهريار چه استقبال زيبايي ميكنند .

 

بير هيلال پارلياراق اولدو گونش                                 هلال ماه آنقدردرخشيدكه تبديل به خورشيد گشت

بير ساچاقلي گونش ، ايحلام آدلي                            و اين آفتاب همه جارا در بر گرفت . 

قول قانات آچري گئنيش بير مولكه                             دستهايش را باز كرد به سرزمينهاي گسترده ايي

امپراتوري توركان آدلي                                            به اسم امپراتوري تركان(امپراتوري عثماني)

 

دنيزي قالديريپ آلميش بئلينه                             دريا ها را بلند كرده و به كمر گرفته ام.

سانكي سيمرغ خياليم اوجالير                          مثل اينكه برپشت پرنده خيال گشته ام و به اوج ميرسم.

لاكن اولدوق دا داها مست جمال                         لاكن كه شده ام مست اين همه زيبايي .

تييره يير حمليني ايديكده جالير                           مي لرزد و  ... معادل فارسي ندارد

 

باخيشيم قول قانات آچديقجا اوچور                       نگاهم بال مي گشايد و پرواز ميكند.

گوز ديير قوي هله باخديقجا باخيم                      چشمانم ميگويند بگذار نگاه كنم تا ميتوانم

بو افقلرده سئوينجك قاريشيپ                          و در اين افق با شادي= معادل فارسي ندارد

شفقين آرخينا آخديقجا آخيم                            در رود شفق جاري شوم .

 

ديــيـــرم  آكفيله  گاه  جوماييم                           ميگويم با آكف هجوم برم (مادل فارسي وجود ندارد)

افقون   جيلويه  ماوي  يه تينه                             به اين زيباي آبي رنگ

گاه آتام دان قول آليپ يوكسه له ليم                     وبعضا ازآتا ترك بال قرض گرفته وبه اوجها برسد

باخاييم  فكرتين  هوريـيـتـيـنـه                              و به آزادي بي مثال فكرت بنگرم

 

طومار آچتيقجا خيال فيلم لري                          در اين جا به خيالم همانند ريخته ميشود

جالانير بوردا آغير بير تاريخ                                مثل فيلم درمقابل چشمانم  تاريخ ظهور ميكند

توزلي ،قانلي ، بوغوق توفانلار                          معادل فارسي ندارد

سانكي گوزلر دومان ايچره مرريخ                    معادل فارسي(اگر ترجمه شود يك كتاب بايد توضيح دهم)

 

هر يئرين توپراغي بير شئي به سلر                       خاك هر سرزمين چيزي پرورش ميدهد

بورا دا دوغروسو قيرت كاني دير                            خاك اين سرزمين هم مكان غيرت ميباشد

بورداداشدان چوق ايگيت لرسوموگو                 دراينسرزمين ازسنگها بيشتراستخوان جوان مردان وجود دارد

چشمه دن بوللو شهيت لر قاني دير                       از چشمه ها بيشتر خون شهيدان است

 

گورورم فاتحي ائتمكده هوجوم                             ميبينم سلطان سليم را (فاتح) كه ميخواهد هجوم برد به روم

اوخونوپ فاتحه ي دولت روم                                 فاتحه امپراتوري روم خوانده شده است

شانلي داغلار اوجاليقلار گورورم                            كوه هاي بلند و پر افتخار مي بينم

يينه بير چوق دره لر ، چوق اوچوروم                      و باز دره هاي زياد و پرتگاه هاي فراوان ميبنم

 

گورورم بير ابدي عزت وشان                                 ميبينم عزت و شاني كه تا ابد خواهد ماند

گله جك فخري اولان بير گئچه جك                         آينده اي پر از افتخار ميبينم كه همه به ميباليم

يوق بو ميللت ، بو ححقيقت اولمز                          بزرگي اين ملت وحقيقت هيچ وقت نميميرد

چاتاجاق خضرينه ، جالمين ايچه جك                      بمكان و به جايگاه خود خواهند رسيد

 

دوزولوپ سانكي بو بالكنلار دا                         معادل فارسي(اگرترجمه شوديك كتاب بايدتوضيح دهم) 

گينه شاهلار تاجي ، بيگر فسيي دير

قولاق آسسان بو افقلر ده هنوز

پاشالار نعره سي عسكر سي دير

 

او گوزللر گوزلي ايستانبول  

او دنيز لر قيزي ، دريا گليني

سانكي دريا چيچگي ، نيلوفر

قول آچيپ ، ساحيله آتميش اليني

 

بوردا سون بير مدنيت يارانيپ                          در اين سرزمين آخرين تمدن بدنيا آمده است

نه بنالر ياپيليپ ، ال لر وار                              و چه بنا هايي ساخته شده است دست مريزاد

نه جلالت ، نه صلابت علمي                         و چه علم هايي كه در اين سرزمين هستند

آتا تورك لر گيبي هيكللر وار                      مجسمه شخص بزرگي چون آتا ترك دراين سرزمين وجوددارد

 

شرق و قربي مدنيت قاووشوپ                             از تمدن شرقي و تمدن غربي

بير اصيل نسلي بو توپراقدا دوغور                          و يك  نژاد اصيل درخاك اين سرزمين وجود دارد.

معرفتدن قول آليپ  عزت  نفس                            نفس شان با معرفت و عزت همراه شده

جهلي ، فقري دوغولان يئرده بوغور                        جهل و ناداني و فقر را در جااز بين ميبرند

 

قوربت احساس ائيله مم من بوردا                         من در اين سرزمين احساس غربت نميكنم

سانكي اوز  دوغما دياريم دي منيم                       چرا كه مثل سرزمين مادري من ميباشد

نرده واردي قارينداشلاريميز                                  هر كجا باشد  هم  نژادان من

آنا يوردومدي ، حصاريمدي منيم                            سرزمين مادري  من و مملكت من است

 

من ده آذر بالاسي تورك اوغلو                              من هم يك ترك آذربايجان...

قوناقام دوغما قارينداشلاريما                              ميهمانم به هم نژادان و هم خونان وهم زادان خويش

دئميشم آيري دوشن لشكريمي                          به كساني كه ازجدايي مي نالندگفته ام ...

گئدييم  وصل ائدييم باشلاريما                              كه  مي روم وصل كنم با بزرگانم .

 

ديلي ديني ، قاني بير قارداشيديق                      زبانمان دينمان و نژادو خونمان يكي است اما

سوزو بير دينله سه آغلار تاريخ                            اگر صدايم را تاريخ بشنود الان گريه ميكند

ايشده محكوم ائده رك باشچيلاري                       محكوم مي كنيم رهبران بي لياقتمان را

قارا ميللت لري داغلار تاريخ                             ماهم مردم بدبخت بوده ايم كه تاريخ به ظلم كرده

 

بيز ده سيز تك دينه لاقيد اولالي                          ما هم بمانند شمابسته بدين گشتيم 

گيتدي يئر لر  بيزه گوك لر قالدي                رفته است سرزمينمان وفقط آسمان ها برايمان مانده

شققه لنديك هره بير تايدا دوشوپ              اكنون همه ما به مانند يك جسد تكه تكه شده

بير كسيك باش گيبي سويلر قالدي          هركدام درطرفي افتاده ومثل سربريده شده ميحرفيم

 

گل سيقاق بير كره قارداشليك الين                  بيا يكبار هم كه شده دست برادري به هم دهيم

لئن ائدك  نا خلف ايسلافيميزه                             و نفرين كنيم اشتباهات  گذشته را

بونو نادير، او واقيت دويموشدي                    گفته مرا نادرشاه افشار هم آنزمان مي دانست وميگفت

قوي محبت قالا ايخلافيميزه                                و بگذار محبت و دوستي بمناند به جايمان

 

اوبا لار شاعيري يم درديميزي                         شاعر سرزمينم هستم ودردمان را ميدانم

دويورام ، چوق دا درين دويقودو بو                   ودانستن اين درد بسيار احساس برانگيز است

باش توتا ، توتمايا ، اوز دويغوملا                       و اين احساسم به سر بسرد يا نرسد .

اويورام چوق دا شيرين اويقودو بو               بخواب ميروم(چرت ميزنم )وچه خواب شيرينيست اين

 

گوروروم آي نازلي هيلاليم سانجاق                       و ميبينم كه هلال ماه را  به همه جا ميزنند

پارلاسين گئت گئده بو سونمز اوجاق               و ميدرخشدرفته رفته هلال ُخاموش نميشودنماد ما

دئميرم قول ائدك دونياني بيز                          نميگويم  مردم را برده كنيم(دنيا را برده كنيم)

دونياآرتيق بيزي اينسان ساناجاق                براي خويش باشيم كه آنزمان دنيامارا انسان واقعي ميداند

 

 استاد شهريار در اين شعر رسما به ترك بودن خويش و هم نژاد بود با ديگر تركان اشاره مي كند بقيه را در ترجمه خودتان بخوانيد .

منبع

http://www.mehtab.blogfa.com

نوشته شده در دوشنبه 30 آبان 1390ساعت 07:26 توسط biz turkuz| 0باخیشقالب جدید وبلاگ پیچك دات نت
جاوا اسكریپت

تعداد بازدیدکنندگان :
تعداد افراد آنلاین :
مرکز آموزش ایرانیان
آزربایجان جانیم سنه قوربان اولسون خوش گؤردوک سیزی! کد پیغام خوش آمدگویی کد لرزش هنگام راست کلیک